Course ePortfolios

Filter by

1 result for: containing material "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה..."
6 Resources

מתאים לשיעור היסטוריה בחטיבת הביניים. פעילות מתוקשבת וחומרים נלווים בנושא המהפיכה התעשיתית Course: פעילות שבה התלמידים...