Search Materials
Sort materials by
Search Materials
Get more information on the MERLOT Editors' Choice Award in a new window.
Get more information on the MERLOT Classics Award in a new window.
Get more information on the JOLT Award in a new window.
Go to Search Page
Go to Partner Benefits
View material results for all categories
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


        

Refine Your Search:

Materials 121 - 130 shown of 219 results

ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'

החלק השני בשיחה של ד״ר מוטי גולני ופרופ' ארנון סופר בה ינסו לחזות את מצבה של ישראל מבחינה אקולוגית ואסטרטגית לקראת שנת 2020. see more
Material Type: Reference Material
Author: הערוץ האקדמי היחידה להוראה נתמכת מחשב
Date Added: Jun 17, 2010 Date Modified: Mar 10, 2011
Peer Review for material titled "ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'"
User Rating for material titled "ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'"
Member Comments for material titled "ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'"
Personal Collections for material titled "ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'"
Learning Exercises for material titled "ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'"
Accessibility Info for material titled "ישראל לקראת שנת 2020 - חלק ב'"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984

שנת 1973 מסמלת נקודת שבר חסרת תקדים בכל נתון שעל פיו תימדד: נעצרה הצמיחה, ישראל נכנסנה למשברים חריפים במאזן התשלומים, ומעל... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל : קיפאון ואינפלציה גואה: 1973-1984"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972

מידע על גורמים שתרמו לשינוי הדרסטי לטובה בכלכלה הישראלית בתחילת שנת 1968. זוהי תקופת הגאות השנייה, שבה מצד אחד, חלה התפתחות... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: גאות שניה: 1968-1972"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה

כאשר פרצה מלחמת העצמאות בשלהי 1947, הפך המשק היהודי הקטן לספק חשוב מאד של סחורות לצבאות בריטניה ובעלי בריתה, שהתרכזו במזרח... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: הכלכלה עם קום המדינה"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)

בפברואר 1952 הכריז שר האוצר אליעזר קפלן על "מדיניות כלכלית חדשה" שהייתה אחת מנקודות המפנה החשובות בתולדות המדינה מבחינה... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: המדיניות הכלכלית החדשה: 1952-1953 (מיתון ראשון)"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: חקלאות

בתולדות המפעל הציוני היה לחקלאות מעמד ייחודי בין כל ענפי המשק. העבודה החקלאית נהנתה ממעמד של הערכה, יוקרה ותמיכה כספית נדיבה... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: חקלאות"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: חקלאות"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: חקלאות"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: חקלאות"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: חקלאות"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: חקלאות"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989

בשנת 1985 הציגה הממשלה תוכנית כוללת חדשה לטיפול במצב הכלכלי הקשה, שבניגוד לקודמותיה, הביאה בחשבון את כל המרכיבים של תוכנית... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1985-1989"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967

מידע על הנסיבות שגרמו להקטנת הפעילות הכלכלית הכוללת במשק, ביניהן מדיניות ממשלתית מכוונת; על גלישת המשק למיתון של ממש תוך... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: מיתון שני: 1965-1967"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים

נכון לשנת 1996, החלוקה בין מסחר לשירותים עסקיים היא בהתאמה 27% ו- 73%. על חלוקת השירותים העסקיים על-פי משקלם בתוצר מסך... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: מסחר ושירותים עסקיים"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965

מידע על מאפיינים חשובים שסייעו לצמיחה ולגידול מהיר ביותר של כלכלת ישראל בין השנים 1954-1965 בהן זינק משק המדינה לקראת הפיכתו... see more
Material Type: Reference Material
Author: דן גלעדי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: צמיחה וגיאות: 1954-1965"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)
RSS

Results page 13 of 22
Left Arrow  Prev 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next Next Arrow
Jump to page