MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5281-5304 of 5,739 results for: MERLOT Materials

הסבר על כפל בטור/במאונך עם שימוש בהמרה וללא שימוש בהמרה.

המשך השיעור הקודם שמסביר את דרך הפתרון של שאלות מילוליות בכפל.

פתרון תרגילים עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.

לימוד דרך קלה לפתרון תרגילי חילוק של מספרים שלמים בעשרות ובמאות שלמות, מבלי צורך לפתור בדרך ארוכה את התרגילים.

לימוד כללים של התחלקות מספר מסויים ל - 2, 5 ו - 10

פתרון שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.

המשך השיעור הקודם על שאלות מילוליות בחילוק.

הסבר מהות השבר ופתירת תרגילי שברים בעזרת ציורים.

פתירת תרגילי שברים יסודיים בעזרת ציורים.

הסבר על הקשר של השבר על ציר המספרים ופתירת תרגילים בעזרתו.

הסבר כיצד יש לפתור שאלות מילוליות עם שימוש בשברים, בעזרת ציורים מתאימים.

הסבר על חלוקת המספר למחלקות - מחלקת היחידות ובה ספרת היחידות, העשרות והמאות ומחלקת האלפים ובה ספרת היחידות, העשרות... see more

לימוד מהי ההגדרה של ישרים מקבילים ומאונכים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד מהי זוית סמוכה ומהי זוית נגדית ופתרון תרגילים בנושא.

הגדרה וזיהוי צלעות נגדיות וסמוכות במרובע ופתרון תרגילים בנושא.

פתרון תרגילים על משולשים שונים ולימוד לזהות אותם לפי הצלעות והזויות.