MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5305-5328 of 5,739 results for: MERLOT Materials

לימוד מהם גופים הנדסיים ומהי צורה מישורית.

פתרון מבחן במבנה העשרוני והסבר מדוע וכיצד אנו פותרים את הבעיה הנתונה.

שיעור הסבר על המבנה העשרוני של המספר, כתיבתו בספרות ובמילים ופירוקו ליחידות, לעשרות, למאות, לאלפים ולרבבה.

המשך השיעור הקודם על הבטים שונים של מספר - לימוד כיצד לזהות במספר כלשהו את ספרת היחידות, העשרות, המאות, האלפים, ועשרות... see more

מבחן מסכם עם החומר שנלמד במהלך השנה בכיתה ד' - חלק א'.

מיון מרובעים; מיון משולשים בהתאם לזויות; צלעות מקבילות במרובע; אלכסונים במצולע; מלבנים.

זיהוי צלעות מקבילות ומאונכות במרובע, ופתרון תרגילים בנושא.

תרגילים נוספים בנושא הבטים שונים של מספר.

שימוש בציר המספרים ולימוד מהו מספר עוקב, מספר קודם ומי הם השכנים של מספר כלשהו.

תרגילי השוואה בין מספרים נתונים בתחום האלפים והרבבה

תרגילי סדרות עולות ויורדות עד מיליון מלווה בהסבר.

לימוד שיטה קלה לפתירת תרגילי עיגול מספרים לעשרות, למאות, ולאלפים. נדגים את השיטה בעזרת ציר המספרים.

לימוד שיטה קלה וברורה לתיחום מספרים בעזרת ציר המספרים

לימוד כיצד לחשב אומדן של מספר כלשהו ופתרון שאלות מילוליות באומדן.

הסבר מפורט כיצד מבצעים חיבור בטור, בתחום הרבבה, בעזרת תרגילים.