MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5497-5520 of 5,797 results for: MERLOT Materials

לימוד נוסחאות השטח וההיקף של המעגל וכיצד משתמשים בהם

סקירה על גופים שהינם פאונים וכאלה שאינם פאונים.

נעשה חזרה על שאלות מילוליות ונראה דרכים שונות לפתור בעיות אלה.

הסבר על מושג השבר וכיצד לחבר, לחסר ומציאת שבר כחלק מכמות ועוד.

חזרה על כל החומר שלמדנו על שברים.

לימוד משמעות כפל שבר בשבר ועל מספרים הפוכים והשימוש בהם בפתרון תרגילים.

תרגילים עם מספרים מעורבים עם הסברים על הדרך לפתירת התרגילים

לימוד כיצד משוים בין שברים עם שימוש במספרים הפוכים.

הסבר על הדרך בה מחלקים שבר בשבר ובשלם ואת משמעות החילוק בשברים.

לימוד מספרים עשרוניים ופתרון תרגילים בנושא.