MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5521-5544 of 5,925 results for: MERLOT Materials

בשיעור זה מוסבר באופן מפורט ובליווי ציורים, כיצד עלינו לפתור שאלות מילוליות בחיסור.

לימוד שיטה קלה לחיבור וחיסור של מאות ואלפים, למספרים בתחום הרבבה.

הסבר כיצד לפתור בעיות מילוליות גם בעזרת ציר המספרים.

מציאת נעלמים בתרגילי חיבור וחיסור בעזרת ציר המספרים

לימוד כיצד פותרים תרגילי כפל בטור עם פירוק המספר למבנה עשרוני - ליחידות, ולעשרות.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בכפל בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לפתור תרגילי כפל של מספר דו ספרתי במספר דו ספרתי בטור/במאונך.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.

הסבר על אופן פעולת החילוק של מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי.

הסבר על פעולת החילוק הארוך בעזרת ציורים של יחידות, עשרות ומאות.

לימוד מה מיוחד בשימוש אפס ואחד בחיבור, חיסור, כפל וחילוק.

לימוד דרך קלה לפתור תרגילי כפל וחילוק בעשרות ובמאות.

לימוד חוק הפילוג בכפל ובחילוק והשימוש בהם בפתירת תרגילים.

לימוד כיצד אפשר לדעת אם מספר כלשהו מתחלק ב - 2,3,5,6,9 ו - 10 לפי כללים מיוחדים.

לימוד פתירת תרגילים בעזרת חוקי סדר פעולות החשבון.

לימוד כיצד לפרק מספר כלשהו לגורמים ראשוניים.

לימוד בעזרת ציורים מהו שבר וכיצד לזהות את המונה ואת המכנה ומה משמעות כל אחד מהם.

לימוד כיצד לפתור תרגילי שבר בעזרת ציורים מתאימים.