MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5737-5760 of 5,925 results for: MERLOT Materials

לימוד פעולת העלאה בחזקה, על מעריך החזקה ועל בסיסה. לימוד שכאשר אין סוגריים, קודמת פעולת העלאה בחזקה לפעולת הכפל והחילוק... see more

לימוד כיצד להוציא שורש ריבועי ממספר כלשהו ונבדוק את התוצאה על ידי העלאה בריבוע של המספר שהתקבל והשוואתו למספר שממנו... see more

לימוד זיהוי מספרים מכוונים בעזרת ציר/ישר המספרים. לימוד שכל המספרים שנמצאים מימין לאפס - על ציר/ישר המספרים - נקראים... see more

לימוד לזהות מספרים חיוביים ושליליים על ציר המספרים. ופתרון שאלה מילולית בעזרת ציר המספרים שעליו מסומנים המספרים החיוביים... see more

לימוד להתאים סימן מתאים - גדול, קטן או שווה - למספרים חיוביים ושליליים בהתאם למיקומם ביחס לאפס. מספרים חיוביים גדולים... see more

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות שבהן יש צורך להשתמש במספרים מכוונים.

הסבר מהו ערך מוחלט ופתרון תרגילים בנושא בעזרת ציר המספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילים עם ערך מוחלט.

פתרון תרגילים הקשורים לציר המספרים וכיצד יש להסתכל על נקודה נתונה על ציר המספרים וכיצד יש לענות בקלות על השאלות הנשאלות... see more

לימוד לחבר מספרים מכוונים לפי הכללים - חיבור 2 מספרים חיוביים נותן תוצאה חיובית וחיבור שני מספרים שליליים נותן תוצאה... see more

חיסור מספרים מכוונים לפי הכללים - במקום לחסר מספר מסויים, מחברים את המספר הנגדי לו. פתרון תרגילים בנושא.

מכפלה של שני מספרים בעלי סימנים זהים הינה חיובית. מכפלה של שני מספרים שוני סימן הינה שלילית.

מנת החילוק של שני מספרים בעלי סימנים זהים היא חיובית. מנת החילוק של שני מספרים בעלי סימנים שונים היא שלילית.

פתרון תרגילים לפי הכללים הבאים: כאשר בסיס החזקה חיובי, הסימן של תוצאת פעולת החזקה הוא חיובי. כאשר בסיס החזקה שלילי,... see more

פתרון תרגילים בהתאמה עם הכללים שנלמדו בעבר - בכינוס איברים דומים מכנסים את המקדמים המספריים בלבד. אם לפני הסוגריים מופיע... see more

לימוד פתרון המשוואה – מציאת הערך של הנעלם שמקיים את שיוויון שני האגפים של המשוואה. ופתרון תרגילים לימוד גם על מספרים... see more

פתרון שאלות מילוליות עם משוואות פשוטות ושימוש בכללים שלמדנו.

פתרון עוד תרגילים עם משוואות בהתאם לכללים: כאשר מחסרים משני אגפי המשוואה מספר זהה, (שונה מאפס) מתקבלת משוואה השקולה... see more

לימוד כיצד להמיר יחידות אורך, שטח ונפח

לימוד כיצד ממירים יחידות משקל וזמן בעזרת תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למקם נקודות על מערכת הצירים. למשל, כדי למצוא את מקומה של הנקודה A שנמצאת ב