MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7033-7056 of 7,527 results for: MERLOT Materials

לימוד לזהות ולשרטט את האלכסונים של מצולעים שונים.

לימוד מהי מקבילית ומהם המאפיינים שלה.

לימוד כיצד למיין משולשים לפי הצלעות ולפי הזויות.

לימוד חוק החילוף בחיבור בעזרת שאלות מילוליות

מבחן תחילת שנה - חזרה על החומר שנלמדבכיתה א'

לימוד חוק הקיבוץ בחיבור בעזרת שאלות מילוליות.

לימוד דרכים שונות לפתירת תרגילים בדרך קלה ומהירה.

פתרון יחד מבחן לכיתה ג' - בשאלות מילוליות.

כיצד יש לגשת לפתרון שאלות מילוליות בחיבור.

לימוד חיבור בטור/במאונך עם פריטה בעזרת ציורי מטבעות של שקלים.

לימוד דרכים שונות בחיסור שיעזרו לנו לפתור תרגילי חיסור בדרך קלה.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור.

הסבר כיצד יש לחבר ולחסר בטור עם פירוק המספר ליחידות ולעשרות.

הסבר על המבנה העשרוני של מספר חד,דו ותלת ספרתי, עם פירוקו לספרת היחידות/האחדות, העשרות והמאות. מכמה ספרות מורכב מספר... see more