MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7177-7200 of 7,527 results for: MERLOT Materials

שאלות מילוליות לתלמיד לחזרה ותירגול של החומר הלימוד. בסוף כל שיעור יש פתרונות הצבועות באדום.

פתרון בעיות עם חיבור וחיסור מספרים מעורבים בשיטות שונות.

לימוד כיצד לפתור תרגילי חיבור וחיסור שברים עם נעלמים .

הסבר על עקרונות המספרים המעורבים בעזרת ציורים.

הסבר כיצד כופלים שבר בשבר, ושבר עם מספר מעורב.

הסבר מהו שבר עשרוני ומה מרכיב אותו בעזרת ציר המספרים וציורים.

הסבר מהו שבר עשרוני ופתרון תרגילים בעזרת דוגמאות וציר המספרים.

הסבר את המשמעות של מספרים עשרוניים בעזרת לוחות משובצים.

נתרגל עם מספרים עשרוניים והסבר כיצד להפוך מספר עשרוני לשבר ושבר למספר עשרוני.