MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7345-7368 of 7,527 results for: MERLOT Materials

לימוד לחבר מספרים מכוונים לפי הכללים - חיבור 2 מספרים חיוביים נותן תוצאה חיובית וחיבור שני מספרים שליליים נותן תוצאה... see more

חיסור מספרים מכוונים לפי הכללים - במקום לחסר מספר מסויים, מחברים את המספר הנגדי לו. פתרון תרגילים בנושא.

מכפלה של שני מספרים בעלי סימנים זהים הינה חיובית. מכפלה של שני מספרים שוני סימן הינה שלילית.

מנת החילוק של שני מספרים בעלי סימנים זהים היא חיובית. מנת החילוק של שני מספרים בעלי סימנים שונים היא שלילית.

פתרון תרגילים לפי הכללים הבאים: כאשר בסיס החזקה חיובי, הסימן של תוצאת פעולת החזקה הוא חיובי. כאשר בסיס החזקה שלילי,... see more

פתרון תרגילים בהתאמה עם הכללים שנלמדו בעבר - בכינוס איברים דומים מכנסים את המקדמים המספריים בלבד. אם לפני הסוגריים מופיע... see more

לימוד פתרון המשוואה – מציאת הערך של הנעלם שמקיים את שיוויון שני האגפים של המשוואה. ופתרון תרגילים לימוד גם על מספרים... see more

פתרון שאלות מילוליות עם משוואות פשוטות ושימוש בכללים שלמדנו.

פתרון עוד תרגילים עם משוואות בהתאם לכללים: כאשר מחסרים משני אגפי המשוואה מספר זהה, (שונה מאפס) מתקבלת משוואה השקולה... see more

לימוד כיצד להמיר יחידות אורך, שטח ונפח

לימוד כיצד ממירים יחידות משקל וזמן בעזרת תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למקם נקודות על מערכת הצירים. למשל, כדי למצוא את מקומה של הנקודה A שנמצאת ב

רישום ערכי ה –x וערכי ה - y המתאימים של הפונקציה וסימונם כנקודות במערכת הצירים.

פונקציה y = ax+b שהגרף שלה הוא קו ישר

פתרון שאלות בנושא נקודות החיתוך של 2 פונקציות - את שיעורי נקודת החיתוך של 2 פונקציות קוויות, נמצא על ידי השוואת 2... see more

פתרונות של תרגילים של משוואות ממעלה ראשונה כאשר הנעלם מופיע בשני אגפי המשוואה

פתרון תרגילים בהם מופיע הנעלם בשני אגפי המשוואה ושימוש בחוק הפילוג כדי לפתור את התרגילים.