MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84169-84192 of 85,508 results for: MERLOT Materials

מהו חוק הנפילה? החוק עוסק בנפילת גופים וטוען כי המרחק שעובר גוף נופל עומד ביחס ישר לריבוע זמן נפילתו.

חוק חינוך מיוחד עוסק בילדים שיש להם מוגבלות בגוף או בנפש וקובע שצריך לקדם ולפתח את כישוריהם של כל הילדים. לפעמים צריכים... see more

המידע בדף זה עוסק בחוק חינוך ממלכתי - הוויכוחים והמחלוקות לגביו ואישורו על-ידי הכנסת בחודש אלול תשי"ג, בחוק לימוד חובה,... see more

בבסיס המכניקה הקלאסית עומדים שלושת חוקי התנועה של איזיק ניוטון שהיוו את הבסיס לפיזיקה הקלאסית כולה.

מאמר זה בוחן את השאלה הכללית בדבר עיצוב מדיניות מידע בסביבה דיגיטלית ומתייחס  לשאלה ספציפית: הגנה על ילדים מפני חשיפה... see more

מאמר באנגלית המתאר את דעתם של  מחנכים ומומחי תקשוב בארה"ב   לגבי המכשיר הנייד שהם מאמינים כי ישנה את עתיד החינוך.

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

ניסוי והסבר על חיבור נורות בטור וחיבור נורות במקביל

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

"חדשנות באתרי תוכן", עסקה בדיוק במה שמציין השם שלה: בחדשנות באתרי תוכן. במצגת יש שפע של ממתקים ויזואליים ורעיונות מרתקים... see more

חידות אתגר - סידור גפרורים בצורות שונות. כולל תמונות והדגמות

תיאור מחקר: פיתוח שיטה לגילוי מהיר של מגוון רחב של חומרים כימיים רעילים במים. כולל ראיון עם החוקר והמחשות ויזואליות

מאמר באנגלית על מורה המטמיעה  באופן אינטגרלי שימוש בטכנולוגיה מתוקשבת , המבוססת על למידה מונחית  פרויקט ועל חקירה. בכיתה... see more

מצגת משרד החינוך מנהל מדע וטכנולוגיה בנושא גלישה בטוחה ביום הלאומי לאינטרנט בטוח תש"ע המצגת כולל קישור לסרטונים

סביבת למידה המכילה מקורות  מידע, משימות לתמידים ודיונים בפורום בנושא היבטים חברתיים של החינוך הגופני כגון אירועי ספורט... see more

מחקר המדבר על ההופעה  האסרטיבית  של המחשב בעולמנו  מעלה  מבוכה  ותהיות רבות בקרב ההורים והמחנכים. הפוליטיקאים,  המדיה... see more

בשנים האחרונות גוברת המודעוּת לכך שבד בבד עם היתרונות הרבים הגלומים בשימוש ברשת האינטרנט, שימוש זה כרוך בלא מעט סיכונים... see more