MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84529-84552 of 85,382 results for: MERLOT Materials

לימוד כיצד לייצג מספר דו ספרתי בעזרת ביטוי אלגברי וכיצד לכתוב ביטוי אלגברי שמייצג את המספר הנ''ל בסדר ספרות הפוך. פתרון... see more

לימוד שכאשר מכפילים מספר באחד, התוצאה היא המספר עצמו. וכאשר מחלקים מספר באחד התוצאה היא המספר עצמו. כאשר מחלקים מספר... see more

לימוד ששינוי סדר המחוברים אינו משנה את הסכום - חוק החילוף וכן פתרון תרגילים הקשורים לנושא ושאלות מילוליות.

לימוד חוק הקיבוץ של החיבור ושל הכפל.

לימוד כיצד לפתור תרגילים ושאלות מילוליות בעזרת חוק החילוף של הכפל - שינוי סדר הכופלים, אינו משנה את המכפלה.

לימוד כיצד לפתור תרגילים בעזרת חוק הפילוג של הכפל עם חיבור ועם חיסור.

כאשר יש לפני הסוגריים סימן חיבור, לימוד כיצד להשמיט את הסוגריים ולחשב את התרגיל לפי סדר פעולות החשבון.

כאשר פותחים סוגריים עם סימן חיסור לפניהם, משנים את הסימנים של כל הגורמים שנמצאים בסוגריים - סימן חיבור הופך לחיסור וסימן... see more

לימוד כלל החילוק במכפלה ועל כלל החילוק במנה.

לימוד פעולת העלאה בחזקה, על מעריך החזקה ועל בסיסה. לימוד שכאשר אין סוגריים, קודמת פעולת העלאה בחזקה לפעולת הכפל והחילוק... see more

לימוד כיצד להוציא שורש ריבועי ממספר כלשהו ונבדוק את התוצאה על ידי העלאה בריבוע של המספר שהתקבל והשוואתו למספר שממנו... see more

לימוד זיהוי מספרים מכוונים בעזרת ציר/ישר המספרים. לימוד שכל המספרים שנמצאים מימין לאפס - על ציר/ישר המספרים - נקראים... see more

לימוד לזהות מספרים חיוביים ושליליים על ציר המספרים. ופתרון שאלה מילולית בעזרת ציר המספרים שעליו מסומנים המספרים החיוביים... see more

לימוד להתאים סימן מתאים - גדול, קטן או שווה - למספרים חיוביים ושליליים בהתאם למיקומם ביחס לאפס. מספרים חיוביים גדולים... see more

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות שבהן יש צורך להשתמש במספרים מכוונים.

הסבר מהו ערך מוחלט ופתרון תרגילים בנושא בעזרת ציר המספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילים עם ערך מוחלט.

פתרון תרגילים הקשורים לציר המספרים וכיצד יש להסתכל על נקודה נתונה על ציר המספרים וכיצד יש לענות בקלות על השאלות הנשאלות... see more