MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84577-84600 of 85,383 results for: MERLOT Materials

פתרון תרגילים בהם מופיע הנעלם בשני אגפי המשוואה ושימוש בחוק הפילוג כדי לפתור את התרגילים.

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויון והסבר שכאשר מכפילים או מחלקים מספר שלילי בשני אגפי אי השיוויון, משנים את סימן אי השיוויון.

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויונים ממבחני מיצ''ב ישנים.

המשך פתרון תרגילי אי שיוויונים ממבחני מיצ''ב ישנים

לימוד הקשר בין 2 איברים עוקבים בסדרה. מציאת המשותף לכל איברי הסדרה. לימוד כיצד אפשר למצוא בקלות איזה מספר יעמוד במקום... see more

פתרון תרגילים על ישרים מקבילים והזוויות המתאימות והמתחלפות לפי החוק: אם ישר חותך 2 ישרים מקבילים אז הזוויות המתחלפות שוות... see more

המשך פתרונות לתרגילים בנושא ישרים מקבילים וזוויות מתחלפות ומתאימות.

פתרונות לתרגילים ממבחני מפמ''ר ישנים בנושא משולשים חופפים ודומים

פתרון תרגילים שמצריכים שימוש במשפט פיתגורס והסבר על דרך הפיתרון

פתרון תרגילים עם משולש ישר זווית והסבר כיצד לשלב בו את משפט פיתגורס ומה הן תכונות המשולש.

אם זוויות הבסיס במשולש שוות, המשולש הוא שווה שוקיים ולהיפך. צלעות מאונכות יוצרות ביניהן זווית של 90 מעלות. פתרון תרגילים... see more

פתרון בעיות בנושא משולש שווה שוקיים ושווה צלעות ושימוש במשפטים אלה: • במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות ל – 60 מעלות. •... see more

פתרון תרגילים על ישרים מאונכים, זוויות קודקודיות וחוצה זווית.

לימוד שכתיבת היחס במילים היא מימין לשמאל. לימוד שכתיבת היחס במספרים היא משמאל לימין

לימוד היחס כמנה והאחוז כיחס. ומהם יחסים שווים.

לימוד שבין שני גדלים נתונים מתקיים יחס הפוך אם כאשר גודל אחד גדל/קטן פי מספר מסוים, הגודל השני קטן/גדל פי אותו המספר.

לימוד כיצד לפתור תרגילים בנושא יחסים שווים.