MERLOT Materials

Show results for

Filter by

86617-86640 of 87,981 results for: MERLOT Materials

סביבת עבודה לתלמידים באתר מחוברים העוסקת בארבעה מיקרים, : חרם וירטואלי, מצגת שיצאה מכלל שליטה, בריון ברשת, המציאות... see more

מידע על חגיהם של יהודי אתיופיה.

סביבת למידה מתוקשבת בנושא חגים, ערכים ומנהיגים. בסביבה הנחיות לפרוייקט בניית בית מדרש בנושא "ערכים – חגים – מנהיגות,... see more

השדולה עוסקת בהסברה ובמניעת סכנות הכרוכות בגלישה ברשתות חברתיות, ובמיוחד בפייסבוק ● אחראי ח"כ זאב בילסקי , בשיתוף פעולה... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים באלגברה לינארית הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר סרטון המציג את פתרון השאלות בפרק... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר מספר סרטונים... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר מספר סרטונים... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים בתחום המכניקה הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר סרטון המציג פתרונטת לשאלות בפרק... see more

שער הכניסה לחוגים המקוונים של מכון דוידסון - מתמטיקה בהתכתבות ומדע בהתכתבות

החוזר כולל הערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח ולצימצום האלימות , הנחיות לבנית תכנים לאקלים חינוכי על... see more

מוסדות החינוך בעידן האינטרנט ניצבים בפני האתגר החינוכי של הקניית ידע,ומיומנות לשימוש בכלי טכנולוגיית המידע ושל פיתוח... see more

חוזר זה עוסק בנוהלי התקשורת הראויים בקרב מורים, תלמידים והורים במרחבי רשת האינטרנט בדגש על תקשורת באתרים בית-ספריים,... see more

האינטרנט הוביל לשינוי המודל המוכר והקלסי של הצנזורה ולגידול בהיקף חופש הביטוי. עם זאת, האינטרנט אינו נקי מצנזורה, וחופש... see more

האינטרנט שינה היבטים מרכזיים של הצנזורה וחופש הביטוי בחיים הפוליטיים והחברתיים של קהילות ופרטים.המאמר מתייחס לשלושה חלקים... see more

דף מידע בנושא חוק אוהם, ובו יישומון הממחיש את הקשר הישר בין זרם, התנגדות ומתח על ידי שינוי במתח ובהתנגדות ומדידת הזרם.... see more

אתר המרכז בתוכו מידע על חוק דואר זבל, מידע למקבלי דואר זבל, מידע להורים, מידע למפרסמים השולחים דואר פרסומי, מידע כללי... see more

מהו חוק ההתמדה? גוף יתמיד במהירותו וכיוונו כל עוד לא פועל עליו כח המתנגד לתנועתו.

מהו חוק הנפילה? החוק עוסק בנפילת גופים וטוען כי המרחק שעובר גוף נופל עומד ביחס ישר לריבוע זמן נפילתו.

חוק חינוך מיוחד עוסק בילדים שיש להם מוגבלות בגוף או בנפש וקובע שצריך לקדם ולפתח את כישוריהם של כל הילדים. לפעמים צריכים... see more

המידע בדף זה עוסק בחוק חינוך ממלכתי - הוויכוחים והמחלוקות לגביו ואישורו על-ידי הכנסת בחודש אלול תשי"ג, בחוק לימוד חובה,... see more

בבסיס המכניקה הקלאסית עומדים שלושת חוקי התנועה של איזיק ניוטון שהיוו את הבסיס לפיזיקה הקלאסית כולה.

מאמר זה בוחן את השאלה הכללית בדבר עיצוב מדיניות מידע בסביבה דיגיטלית ומתייחס לשאלה ספציפית: הגנה על ילדים מפני חשיפה... see more

מאמר באנגלית המתאר את דעתם של מחנכים ומומחי תקשוב בארה"ב לגבי המכשיר הנייד שהם מאמינים כי ישנה את עתיד החינוך.

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more