MERLOT Materials

Filter by

1-24 of 29 results for: Materials Submitted by Muzafer Saracevic

Summary: With all the other benefits that modern biomedical disciplines provide to scientists, experts and ordinary... see more

Sažetak Paradigma programiranja daje podršku dizajnerima sistema na taj način što obezbeđuje tehnike koje vode ka rešenju... see more

Sažetak U ovom radu opisani su sistemi elektronskog plaćanja i prikazana njihova podela i osobine koje bi sistem trebao... see more

Sažetak - Razvoj, primena računara i sve veća pristupačnost Interneta, doveli su do mogućnosti, da korisnici usluga javne... see more

MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA I PRIMENA DATA MINING TEHNIKA U E-UČENJU Rezime: Glavna cilj ovog rada je da se predstavi... see more

PROCESNI PRISTUP RAZVOJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO UČENJE I UML MODELOVANJE Sadržaj – Osnovni cilj ovog rada je da prikaže... see more

Sadržaj – U ovom radu prikazan je poseban način razvoja informacionog sistema, gde je kompletna logika aplikacije... see more

PRIMENA UML MODELOVANJA I PHP JEZIKA U IZRADI WEB APLIKACIJE ZA E-UČENJE Konferencija ELEKTRONSKO UČENJE NA PUTU KA... see more

Sadržaj — Cilj ovog rada je da se predstave faze u procesu inteligentne obrade podataka (Data Mining) i način kreiranja i... see more

Sadržaj — U ovom radu su predstavljene ključne tehnike u procesu inteligentne obrade teksta (Text Mining) i navedeno je... see more

ZNAĈAJ KORIŠĆENJA WEB APLIKACIJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA Saţetak: U ovom radu sprovedeno je istraživanje o znaĉaju... see more

INFRASTRUKTURA SISTEMA ZA E-UČENJE UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU Sadržaj – U ovom radu prikazana je uprošćena primena... see more

Sadržaj — Analize bezbednosti mreže na Internetu su ukazale da su Virtuelne privatne mreže danas najbezbednija... see more

APLETI U NASTAVI KAO PODRŠKA U FUNKCIJI MOTIVACIJE TALENTOVANIH UČENIKA Rezime: U ovom radu autori navode savremene... see more

PRIMENA VIRTUELNIH UČIONICA U CILJU POBOLJŠANJA KOLABORATIVNOG RADA ZAPOSLENIH Rezime: U radu je naveden predlog za... see more

Apstrakt: U radu je opisan postupak i mogući predlozi za reinženjering nastavnonaučnog procesa na integrisanom... see more

Saţetak U ovom radu se navode konkretni predlozi unapređenja nastave, prvenstveno matematike a i drugih prirodnih i... see more

Sadržaj - U ovom radu je predstavljena primena programa za e-učenje u obrazovnom sistemu. Najpre smo naveli osnovne... see more

INTEGRACIJA WIRIS ALATA SA SISTEMOM ZA E-UČENJE KAO NAČIN UNAPREĐENJA NASTAVE MATEMATIKE Apstrakt: U ovom radu je naveden... see more

Rezime: U ovom rаdu se nаvode konkretni predlozi unаpređenjа nаstаve, prvenstveno mаtemаtike а i drugih prirodnih i... see more

Abstract: In this work we consider the key factors and more recent theoretical approaches related to the limitations and... see more

Summary: Several organizations are looking for a way how to manage the overall job performance of their employees,... see more

Abstract: The development and application of computers and the increasing Internet accessibility have led to the state... see more