Bookmark Collections

1-3 of 3 results for: Bookmark Collections
2 Bookmarks
7 Bookmarks

חומרים בנושא היישוב היהודי בא"י , קליטת עלייה, הכרזת המדינה בין השנים 1039-1948

5 Bookmarks

איסוף פריטים בנושא ארץ ישראל בין השנים 1939-1914 כהכנה להוראת הנושא לתלמידים בחטיבת הביניים