Learning Exercise

основи на автоматиката

тест
Course: ІV
Share

Web Accessibility and Usability are about ensuring that information distributed on the web is accessible to everyone... see more

Exercise

• ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ • 1. Изпитът включва десет задачи. • 2. Продължителността на изпита е два астрономични часа. • 3. Окончателните отговори на задачите следва да бъдат нанесени върху настоящата типова бланка. • 4. Верните според Вас отговори (измежду показаните възможни), следва да бъдат оградени в кръг с химикалка (ограждането на повече от един от указаните възможни отговор на въпрос се счита за незнание и отговорът Ви на тази задача се оценява с нула точки !). • 5. Имате право да ползвате допълнително листове за чернова, които ще бъдат подписани от наблюдаващите изпита преподаватели и закрепени към настоящия свитък задачи в момента на предаването му след края на изпита. • 6. Балната скала за оценка се състой от сумарен брой точки, получени от точки в диапазона оценката на писмения отговор в съответстваща максимален брой диапазона задача № крайна оценка от точки явяването на изпита от до от до вкл.

Audience

Technical Notes

Академични ресурси Преподавателите по дисциплината. Автоматизация на производството.
Content Builder Description: • 1 0 12 12 0 39 слаб 2.00 • 2 0 12 12 3 0 12 12 40 59 (19) среден 3.00 • 4 0 12 12 5 0 12 12 60 79 (19) добър 4.00 • 6 0 12 12 7 0 12 12 80 99 (19) много добър 5.00 • 8 0 12 12 9 0 12 12 100 120 (20) отличен 6.00

Requirements

Целта на учебната дисциплина Целта на курса "Технически средства за автоматизация" (ТСА) е да създаде и развие у студентите от специалност "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИ- ОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА" познания и умения в областта на унифицираните системи от средства за автоматизация в производствената и в извън производствената сфери, както и да ги запознае с методите за изследване, проектиране, избор и конфигурация, и с техника на приложение на ТСА. Задачите на курса са да: - покаже съществуването на физически аналози между аналоговата и дискретната електроника, пневматика и хидравлика; общото в схемотехниката както и в основните похвати при изграждането на динамични и функционални елементи и възли на ТСА с различни техники; - допълни теоретичната основа, системните връзки и потребителските умения в

Topics

автоматика

Type of Task

Learning Objectives

Учебния план за учебната дисциплина. № Хорариум, ч. Вид на занятията Семестър по седмично Общо за ред семестъра 1. Лекции V 2 30 2. Лабораторни упражнения V 1,5 22,5 3. Семинарни упражнения - - 4. Курсов проект V 2 - 5. Курсова работа

Assessment

Форма и начин за оценяване Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез писмен изпит, провеждан в края на семестъра.