Back to learning exercises hit list
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


    

Learning Exercise


Material: Web Accessibility and Usability
Submitted by: таня грозданова on May 27, 2014
Date Last Modified: May 27, 2014
Title: основи на автоматиката
Description: тест
Type of Task: Student-centered
Time Required 20мин.
Topics: автоматика
Course: ІV
Audience: Professional
Categories:
Prerequisites Skills: Целта на учебната дисциплина Целта на курса "Технически средства за автоматизация" (ТСА) е да създаде и развие у студентите от специалност "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИ- ОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА" познания и умения в областта на унифицираните системи от средства за автоматизация в производствената и в извън производствената сфери, както и да ги запознае с методите за изследване, проектиране, избор и конфигурация, и с техника на приложение на ТСА. Задачите на курса са да: - покаже съществуването на физически аналози между аналоговата и дискретната електроника, пневматика и хидравлика; общото в схемотехниката както и в основните похвати при изграждането на динамични и функционални елементи и възли на ТСА с различни техники; - допълни теоретичната основа, системните връзки и потребителските умения в
Learning Objectives: Учебния план за учебната дисциплина. № Хорариум, ч. Вид на занятията Семестър по седмично Общо за ред семестъра 1. Лекции V 2 30 2. Лабораторни упражнения V 1,5 22,5 3. Семинарни упражнения - - 4. Курсов проект V 2 - 5. Курсова работа
Technical Notes: Академични ресурси Преподавателите по дисциплината. Автоматизация на производството.
Text of Learning Exercise: • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ • 1. Изпитът включва десет задачи. • 2. Продължителността на изпита е два астрономични часа. • 3. Окончателните отговори на задачите следва да бъдат нанесени върху настоящата типова бланка. • 4. Верните според Вас отговори (измежду показаните възможни), следва да бъдат оградени в кръг с химикалка (ограждането на повече от един от указаните възможни отговор на въпрос се счита за незнание и отговорът Ви на тази задача се оценява с нула точки !). • 5. Имате право да ползвате допълнително листове за чернова, които ще бъдат подписани от наблюдаващите изпита преподаватели и закрепени към настоящия свитък задачи в момента на предаването му след края на изпита. • 6. Балната скала за оценка се състой от сумарен брой точки, получени от точки в диапазона оценката на писмения отговор в съответстваща максимален брой диапазона задача № крайна оценка от точки явяването на изпита от до от до вкл.
Assessment: Форма и начин за оценяване Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез писмен изпит, провеждан в края на семестъра.
Content Builder page/site description: • 1 0 12 12 0 39 слаб 2.00 • 2 0 12 12 3 0 12 12 40 59 (19) среден 3.00 • 4 0 12 12 5 0 12 12 60 79 (19) добър 4.00 • 6 0 12 12 7 0 12 12 80 99 (19) много добър 5.00 • 8 0 12 12 9 0 12 12 100 120 (20) отличен 6.00
Bookmark and Share