פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון
Peer Review for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
User Rating for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
Member Comments for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
Bookmark Collections for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
Course ePortfolios for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
Learning Exercises for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
Accessibility Info for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון

    

פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון

Logo for פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון
פרק רביעי בחלקו הראשון של ספר פיזיקה מקוון המלווה בהדגמות בשפת Java של עקרונות פיזיקליים בתחומי מכניקה, אלקטרומגנטיות, תנודות וגלים ומעגלים. החלק עוסק במכניקה, ומכיל את הנושאים: קינמטיקה במימד אחד, קינמטיקה בשני מימדים, חוקי ניוטון, עבודה, אנרגיה, תנע, מערכות ייחוס, סיבוב סביב ציר, סיבוב, כבידה, סטאטיקה. הפרק עוסק בחוקי ניוטון - חוקי ניוטון וכוחות (משקל, כוח נורמלי, חיכוך, מתיחות). תרגום ממקור אנגלי שנכתב ע"י Wolfgang Christian ו-Mario Belloni מ-Davidson College.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: September 29, 2009
Date Modified in MERLOT: September 29, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: פיזלט, physics, מאו"ר, מיטל, Newton, חיכוך, Newtons laws, כח, Newton's laws, mechanics, maor, פיסיקה, physlet, כוח נורמלי, מכניקה, חוקי ניוטון, כוחות, בראודה, משקל, פיזיקה, כוח, מתיחות, ניוטון, meital, מאור, Newton's law, מיט"ל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: הרצת Java Applets, דפדפן רשת

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 4: חוקי ניוטון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page