פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה
Peer Review for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
User Rating for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
Member Comments for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
Bookmark Collections for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
Course ePortfolios for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
Learning Exercises for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
Accessibility Info for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה

    

פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה

Logo for פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה
פרק ראשון בחלקו החמישי (פרק 22 בספר) של ספר פיזיקה מקוון המלווה בהדגמות בשפת Java של עקרונות פיזיקליים בתחומי מכניקה, אלקטרומגנטיות, תנודות וגלים ומעגלים. החלק עוסק באלקטרומגנטיות, ומכיל את הנושאים: אלקטרוסטטיקה, שדות חשמליים, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קיבול ודיאלקטריות, שדות וכוחות מגנטיים, חוק אמפר, חוק פרדיי. הפרק עוסק באלקטרוסטטיקה - חוק קולון, מטען בוחן, התפלגות מטען, טעינה ע"י השראה, יחסי מסה/מטען, חשמל סטטי, וסופרפוזיציה. תרגום ממקור אנגלי שנכתב ע"י Wolfgang Christian ו-Mario Belloni... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: September 30, 2009
Date Modified in MERLOT: September 30, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: electrostatics, אלקטרוסטטיקה, פיזלט, physics, מיטל, מאו"ר, אלקטרומגנטיות, קולון, טעינה ע"י השראה, מטען בוחן, יחסי מסה מטען, magnetism, maor, electricity, פיסיקה, physlet, מטען, חוק קולון, בראודה, electromagnetics, חשמל סטטי, פיזיקה, סופרפוזיציה, התפלגות מטען, meital, electromagnetism, מאור, מיט"ל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span>הרצת Java Applets, דפדפן רשת</span><br /></span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 22: אלקטרוסטטיקה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page