חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים
Peer Review for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
User Rating for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
Member Comments for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
Bookmark Collections for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
Course ePortfolios for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים

    

חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים

Logo for חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים
אוסף שמיני של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר.האוסף עוסק בנושא מספרים מרוכבים, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1) מספרים מרוכבים - שימוש , מספרים שליליים, מספרים מסוגים אחרים, מספר אי רציונלי.2) מספר ממשי, ביטוי עשרוני למספר אי-רציונאלי, הרחבה נוספת למושג המספר, הגדרה נוספת, החלק הממשי.3) פעולות חשבון בין מספרים מרוכבים - דוגמאות חיבור, חיסור, כפל, חזקה וחילוק.4) הגדרה נוספת, שורש של מספר מרוכב, תאור גרפי של מספרים מרוכבים, תאור גאומטרי, הצורה הגאומטרית של מספרים... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 01, 2009
Date Modified in MERLOT: October 05, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: חזקה, מיטל, נוסחת דה מורגן, מושג המספר, מתמטיקה, מספר מרוכב, integral, מספרים אי רצייונליים, הצגה טריגונומטרית, differential, דה מורגן, maor, מספרים מרוכבים, חשבון, תאור גאומטרי, חיבור, אינטגרלי, De Morgan, maths, number, חילוק, תאור גרפי, הצגה מעריכית, shenkar, פונקציה מרוכבת, חיסור, שנקר, complex, מאו"ר, חלק ממשי, mathematics, מספר ממשי, numbers, מרוכב, פונקציות מרוכבות, complex numbers, אי רציונאלי, מספרים שליליים, e, שורש, דיפרנציאלי, מספר אי רציונלי, חדו"א, math, meital, הרחבה, calculus, מאור, מיט"ל, הגדרה, כפל, ביטוי עשרוני, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (2)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span>דפדפן אקספלורר המנגן וידאו. </span></span><br/><span dir="rtl"><span>הרצת Java Applets (להנפשות). </span></span><br/><span dir="rtl"><span>יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.</span></span><br/><span dir="ltr"><span> Log in as a guest. </span><br /></span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for חדו"א 1 מוגבר - 8: מספרים מרוכבים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page