חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית
Peer Review for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
User Rating for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
Member Comments for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
Bookmark Collections for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
Course ePortfolios for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית

    

חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית

Logo for חדו
אוסף רביעי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר.האוסף עוסק בנושא אנליזה וקטורית, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1) אנליזה וקטורית- הנגזרת, הוכחת וקטור היחידה.2) המשך סיכום שלושת השיוויונים, דוגמא.3) דוגמא קו בורג - הנגזרת, מציאת הפיתול.4) העשרה, דוגמא למסלול ספירלה.5) משטחים- גרף המשטח האנך , מבוא לתורת השדות -הדיברגנץ, המבחן הפיסיקלי של הדיברגנץ, הספיקה בכיוון x.6) הספיקה בכיוון y, הלפלסיאן, הוכחת המשפט ע"י דוגמא.7)הרוטור, דוגמא וחשיבות הרוטור, דוגמאות נוספות.8)... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: October 04, 2009
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תורת השדות, מיטל, הוכחת וקטור יחידה, משפט הדיברגנץ, אינטגרל שטחי, מתמטיקה, הדיברגנץ, integral, קבוצות פולריות, אינטגרל על פני שטח, differential, maor, אנליזה, vector analysis, חשבון, וקטור יחידה, וקטור נורמל, משפט סטוקס, לפלסיאן, אינטגרלי, maths, שטף שדה, וקטור, אינטגרציה, shenkar, שנקר, שטף כדור, משטח, מאו"ר, רוטור, vector calculus, analysis, פיתול, mathematics, משוואת המשטח, vector, אנליזה וקטורית, קו בורג, ספיקה, דיפרנציאלי, מסלול ספירלה, שדה וקטורים, חדו"א, לאורך מסלול, math, משפט גרין, meital, calculus, מאור, מיט"ל, פונקציה סקלרית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (2)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו.
הרצת Java Applets (להנפשות).
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for חדו"א 2 מוגבר - 4: אנליזה וקטורית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page