חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות
Peer Review for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
User Rating for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Member Comments for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Bookmark Collections for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Course ePortfolios for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות

    

חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות

Logo for חדו
אוסף שישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר.האוסף עוסק בנושא מבוא לפונקציות מרוכבות, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1)מבוא לפונקציות מרוכבות - מספרים מרוכבים, מושג הפונקציה המרוכבת+ דוגמא.2) דוגמאות, פונקציות לוגריתמיות, מציאת החלקים המדומים והממשיים.3) רציפות פונקציה מרוכבת, הגדרת הפונקציה הרציפה.4)הנגזרת של הפונקציה המרוכבת, תנאי קושי רימן לקיום הפונקציה המרוכבת.5) המשך + דוגמאות + תכונה מעניינת של פונקציה אנליטית.6)פונקציה אנליטית, אינטגרציה של פונקציות מרובות... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: October 04, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: שנקר, חלק מדומה, מיטל, מאו"ר, פונקציה אנליטית, קוטב לפונקציה, חלק ממשי, מתמטיקה, analysis, mathematics, מספר מרוכב, integral, function, משפט האינטגרל של קושי, differential, נגזרת מרוכבת, מרוכב, מספרים מרוכבין, פונקציות מרוכבות, פונקציות לוגריתמיות, maor, לוגריתם, הוכחה באינדוקציה, חשבון, complex analysis, תנאי קושי רימן, אינטגרלי, דיפרנציאלי, maths, רציפות, קיום, אינטגרציה של פונקציות מרובות, פונקציה רציפה, חדו"א, math, משפט קושי, פונקציה לא אנליטית, meital, complex function, calculus, shenkar, מאור, מיט"ל, פונקציה לוגריתמית, פונקציה מרוכבת, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו.
הרצת Java Applets (להנפשות).
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page