נישואים פוליטיים
Peer Review for material titled "נישואים פוליטיים"
User Rating for material titled "נישואים פוליטיים"
Member Comments for material titled "נישואים פוליטיים"
Bookmark Collections for material titled "נישואים פוליטיים"
Course ePortfolios for material titled "נישואים פוליטיים"
Learning Exercises for material titled "נישואים פוליטיים"
Accessibility Info for material titled "נישואים פוליטיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נישואים פוליטיים

    

נישואים פוליטיים

Logo for נישואים פוליטיים
דף מידע על נישואים פוליטיים בתקופת המקרא, על משמעותם המדינית ועל היחס של המספר המקראי אליהם.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: October 05, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, מיטל, מאו"ר, Israel, people, נישואים פוליטיים, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, הסטוריה, יהדות ועם ישראל, maor, מט"ח, Jewish, נישואין, CET, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, מאור, נשים נוכריות, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה, נישואים, פוליטיים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span dir="rtl"><span dir="rtl">דפדפן רשת</span><br /></span><br /></span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for נישואים פוליטיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page