חיל הרכב של אחאב
Peer Review for material titled "חיל הרכב של אחאב"
User Rating for material titled "חיל הרכב של אחאב"
Member Comments for material titled "חיל הרכב של אחאב"
Bookmark Collections for material titled "חיל הרכב של אחאב"
Course ePortfolios for material titled "חיל הרכב של אחאב"
Learning Exercises for material titled "חיל הרכב של אחאב"
Accessibility Info for material titled "חיל הרכב של אחאב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חיל הרכב של אחאב

    

חיל הרכב של אחאב

Logo for חיל הרכב של אחאב
סרטון העוסק בממצא הארכיאולוגי ממגידו המספר על תקופתו של המלך הישראלי אחאב. במגידו נמצאו ארבעה מבנים ארוכים, שהחוקרים סבורים שהיו אורוות לחיל הרכב של אחאב.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: December 05, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, מגידו, אחאב, מיטל, מאו"ר, אורוות, Israel, people, ארכאולוגיה, וידאות מקראנט, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, חיל רכב, יהדות ועם ישראל, מגדו, מלך ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, ממצא ארכאולוגי, CET, סרטון, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו, רמקולים

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for חיל הרכב של אחאב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page