העיר המקראית
Peer Review for material titled "העיר המקראית"
User Rating for material titled "העיר המקראית"
Member Comments for material titled "העיר המקראית"
Bookmark Collections for material titled "העיר המקראית"
Course ePortfolios for material titled "העיר המקראית"
Learning Exercises for material titled "העיר המקראית"
Accessibility Info for material titled "העיר המקראית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

העיר המקראית

    

העיר המקראית

Logo for העיר המקראית
סרטון העוסק בעיר המקראית ומדגים את מוסדותיה דרך הממצא הארכיאולוגי בתל באר שבע.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: December 08, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: עיר, מוסדות, תנ"ך, מיטל, מאו"ר, ארכיאולוגיה, Israel, people, ערים, העיר המקראית, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, CET, באר שבע, סרטון, מקראנט, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, תל באר שבע, bible, תקופת המלוכה, ממצא ארכיאולוגי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span>דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו, רמקולים</span><br /></span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for העיר המקראית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page