ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון
Peer Review for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
User Rating for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
Member Comments for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
Bookmark Collections for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
Course ePortfolios for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
Learning Exercises for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
Accessibility Info for material titled "ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון

    

ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון

Logo for ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון
תצלום של ארמון המלכים עמרי ואחאב בשומרון.שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל במאות ה-9 וה-8 לפנה"ס. שומרון מזוהה בכפר הערבי סבסטיה שבהרי השומרון. המלך אחאב ביצר את העיר ובנה בה בניינים מפוארים. אחד מבנינים אלה הוא בית השן, בניין מפואר המעוטר בשנהבים. שרידי בניין זה התגלו בחפירות ארכאולוגיות. העיר שומרון נחרבה בשנת 721 לפנה"ס תוך כדי כיבוש ממלכת ישראל על ידי אשור.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: צילום, תצלום, תנ"ך, מלכים, photograph, ממלכת ישראל, אחאב, מיטל, מאו"ר, ארכיאולוגיה, Israel, people, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, kingdom, ארמון, יהדות ועם ישראל, תמונה, מלך ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, ארכיאולוגיה מקראית, CET, בית השן, יהדות, מלוכה, photo, עם ישראל, מקרא, history, שומרון, Israelimages.com, מטח, meital, מאור, מיט"ל, מלך, עמרי, bible, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl">דפדפן רשת</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for ארמון המלכים עמרי ואחאב - שומרון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page