קודש הקודשים בערד
Peer Review for material titled "קודש הקודשים בערד"
User Rating for material titled "קודש הקודשים בערד"
Member Comments for material titled "קודש הקודשים בערד"
Bookmark Collections for material titled "קודש הקודשים בערד"
Course ePortfolios for material titled "קודש הקודשים בערד"
Learning Exercises for material titled "קודש הקודשים בערד"
Accessibility Info for material titled "קודש הקודשים בערד"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קודש הקודשים בערד

    

קודש הקודשים בערד

Logo for קודש הקודשים בערד
תצלום של שני מזבחות שנתגלו במקדש המצודה הישראלית בערד. גובה: 51 ס"מ, 60 ס"מ, רוחב : כ 30 ס"מ. תארוך : מאה י' לפני סה"נ . שני המזבחות נתגלו בדביר המקדש הישראלי מתקופת המלוכה, שנחשף בערד.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, צילום, תצלום, תנ"ך, photograph, דביר, מיטל, מאו"ר, מזבחות, ארכיאולוגיה, Israel, people, במה, מזבח, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מוזיאון ישראל ירושלים, יהדות ועם ישראל, תמונה, ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, מקדש, ארכיאולוגיה מקראית, Israel museum Jerusalem, קודש הקודשים, CET, מצודה, יהדות, מלוכה, photo, עם ישראל, מקרא, history, מטח, ערד, המצודה הישראלית, meital, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קודש הקודשים בערד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page