הרג בני צדקיהו בעקבות המרד
Peer Review for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
User Rating for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
Member Comments for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
Bookmark Collections for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
Course ePortfolios for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
Learning Exercises for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
Accessibility Info for material titled "הרג בני צדקיהו בעקבות המרד"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הרג בני צדקיהו בעקבות המרד

    

הרג בני צדקיהו בעקבות המרד

Logo for הרג בני צדקיהו בעקבות המרד
פרט מתוך ציור המתאר את הרג בני צדקיהו בעקבות מרד צדקיהו, מתוך איורי התנ"ך של גוסטב דורה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, צילום, תצלום, איורי התנ"ך, פרט, תנ"ך, איור, photograph, ציור, מיטל, illustration, מאו"ר, גוסטב דורה, Israel, people, הרג בני צדקיהו, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, תמונה, gustave dore, ישראל, maor, איורים, Jewish studies, מט"ח, גוסטב, Jewish, אמנות, CET, דורה, מרד צדקיהו, יהדות, מלוכה, photo, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, מאור, מיט"ל, The Bible Gallery, אומנות, bible, תקופת המלוכה, צדקיהו המלך

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl">דפדפן רשת</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הרג בני צדקיהו בעקבות המרד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page