לחיות במדבר
Peer Review for material titled "לחיות במדבר"
User Rating for material titled "לחיות במדבר"
Member Comments for material titled "לחיות במדבר"
Bookmark Collections for material titled "לחיות במדבר"
Course ePortfolios for material titled "לחיות במדבר"
Learning Exercises for material titled "לחיות במדבר"
Accessibility Info for material titled "לחיות במדבר"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לחיות במדבר

    

לחיות במדבר

Logo for לחיות במדבר
דף אינטראקטיבי בשלושה שלבים בנושא החיים במדבר, הכולל משחק, שאלות סגורות, ושאלות פתוחות. הדף עוסק באקוסיסטמה המדברית, בדרכי החיים של צמחים, בעלי חיים ובני אדם בתנאי הסביבה המדברית.
Material Type: Quiz/Test
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מתמודדים, מיטל, מאו"ר, מדעי החיים, ביולוגיה, life sciences, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, life, איכות הסביבה, maor, ecology, החיים במדבר, מט"ח, biology, desert, התאמה לסביבה, CET, environmental science, environment, מטח, meital, אקולוגיה, מדעי הסביבה, מתחמקים, מאור, מיט"ל, אופק, מדבר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for לחיות במדבר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page