סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל
Peer Review for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
User Rating for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Member Comments for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Bookmark Collections for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Course ePortfolios for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Learning Exercises for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Accessibility Info for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל

    

סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל

Logo for סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל
דף אינטראקטיבי בנושא מעלים חשמליים במכשירי חשמל, המכיל הדמייה, משחקים עם בדיקה, טקסט אינפורמטיבי ושאלות. הדף עוסק במערכות טכנולוגיות ומאפייניהן המשותפים: חלקים העובדים בבשיתוף פעולה, סדר וארגון, קלט ופלט.
Material Type: Tutorial
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: technology, מערכת טכנולוגית, קלט, מיטל, מאו"ר, CET, פלט, מעגל חשמלי, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, טכנולוגיה, מטח, meital, maor, מאור, מיט"ל, electricity, אופק, מט"ח, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span>דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה</span><br /></span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page