בעקבות הזהב השחור
Peer Review for material titled "בעקבות הזהב השחור"
User Rating for material titled "בעקבות הזהב השחור"
Member Comments for material titled "בעקבות הזהב השחור"
Bookmark Collections for material titled "בעקבות הזהב השחור"
Course ePortfolios for material titled "בעקבות הזהב השחור"
Learning Exercises for material titled "בעקבות הזהב השחור"
Accessibility Info for material titled "בעקבות הזהב השחור"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בעקבות הזהב השחור

    

בעקבות הזהב השחור

Logo for בעקבות הזהב השחור
דף עבודה אינטראקטיבי בנושא היווצרות נפט גולמי, עיבודו, והשימושים בתוצריו. הדף כולל הדמייה של ניסוי, ושאלות סגורות עם בדיקה. מצורף לדף מונחון, ובוחן עצמי עם בדיקה. מיועד לכיתות ג'-ד'.
Material Type: Simulation
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 07, 2009
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: שימושי הנפט, technology, כימיה, זיקוק, מיטל, מאו"ר, אספלט, חומרים, science, oil, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, גז בישוך, חומר, תערובת, fuel, maor, דלק, נפט, שמן סיכה, קרוסין, תורת החומר, מט"ח, נקודת רתיחה, מקור אנרגיה מתכלה, בנזין, זהב שחור, זפת, CET, דלק קל, קל וחומר, נפט גולמי, מטח, chemistry, meital, זיהום, מאור, מיט"ל, מדעי החומר, energy

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for בעקבות הזהב השחור

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page