כלים לעבודת ידע
Peer Review for material titled "כלים לעבודת ידע"
User Rating for material titled "כלים לעבודת ידע"
Member Comments for material titled "כלים לעבודת ידע"
Bookmark Collections for material titled "כלים לעבודת ידע"
Course ePortfolios for material titled "כלים לעבודת ידע"
Learning Exercises for material titled "כלים לעבודת ידע"
Accessibility Info for material titled "כלים לעבודת ידע"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כלים לעבודת ידע

    

כלים לעבודת ידע

Logo for כלים לעבודת ידע
קורס מקוון מלא ביישומי מחשב בנושא כלים לעבודת ידע. הקורס מספק לכל סטודנט את הידע הנחוץ לשליטה בסיסית במערכת הפעלה חלונות, במעמד התמלילים Word, בגיליון אלקטרוני Excel ובתוכנת המצגות PowerPoint. כמו כן, מאפשר תרגול בנושאים השונים בקצב ובזמן המתאימים והוא כולל משוב מיידי.
Material Type: Online Course
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: November 08, 2009
Date Modified in MERLOT: November 08, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: computer, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, מצגת, vatat, ות"ת, ספיר, applications, maor, word excel, power point, windows, sapir, kol kore, bgu, ותת, meital, יישומי מחשב, גיליון אלקטרוני, חלונות, מאור, מיט"ל, haifa, מעבד תמלילים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת. MS Office
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for כלים לעבודת ידע

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page