מבוא לביולוגיה של התא
Peer Review for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
User Rating for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
Member Comments for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
Bookmark Collections for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
Course ePortfolios for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
Learning Exercises for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
Accessibility Info for material titled "מבוא לביולוגיה של התא"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מבוא לביולוגיה של התא

    

מבוא לביולוגיה של התא

Logo for מבוא לביולוגיה של התא
מאגר שאלונים לבחינה עצמית לקורס מבוא לביולוגיה של התא. מטרת השאלונים ליצור תהליך הערכה תהליכית, בו יכול כל סטודנט לבדוק את מידת ההבנה שלו את תכני השיעור. עבור 21 הנושאים בקורס נכתבו 352 שאלות, בפיזור של 10 – 28 שאלות לנושא. השאלות מסוגים שונים: רב-ברירה, התאמה, סימון על גבי תמונה ועוד. עבור כל אחת מהשאלות מקבלים הסטודנטים משוב מידי, וכן הפניה לפתרון הנכון במקרה של טעות. בסיום כל שאלון יקבל הסטודנט משוב הכולל סיכום כל הטעויות והפניה להרצאה המתאימה.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: November 09, 2009
Date Modified in MERLOT: January 05, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: cell biology, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, בחינה עצמית, ביולוגיה, kol kore, ות"ת, ותת, meital, ביולוגיה של התא, מיט"ל, maor, מאור, introduction, biology, מבוא

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span><span>דפדפן רשת</span><br /></span>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מבוא לביולוגיה של התא

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page