מערכות בריאות בעולם
Peer Review for material titled "מערכות בריאות בעולם"
User Rating for material titled "מערכות בריאות בעולם"
Member Comments for material titled "מערכות בריאות בעולם"
Bookmark Collections for material titled "מערכות בריאות בעולם"
Course ePortfolios for material titled "מערכות בריאות בעולם"
Learning Exercises for material titled "מערכות בריאות בעולם"
Accessibility Info for material titled "מערכות בריאות בעולם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מערכות בריאות בעולם

    

מערכות בריאות בעולם

Logo for מערכות בריאות בעולם
אתר מלווה קורס בנושא מערכות בריאות בעולם לתלמידי בריאות הציבור. אתר הקורס כולל את כל נושאי הקורס. התכנים נכתבו מחדש בצורה המתאימה לקריאה אינטרנטית הכוללים הפניות לאתרים רלוונטיים ומצגות. לכל נושא חוברו שאלות חזרה סגורות עליהם נדרשו הסטודנטים לענות כחלק מחובות הקורס.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML+PPT
Date Added to MERLOT: November 09, 2009
Date Modified in MERLOT: November 09, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: health care, אוניברסיטת חיפה, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, בריאות הציבור, health, kol kore, מערכות בריאות, ות"ת, בריאות, health care systems, ותת, meital, haifa, מיט"ל, health systems, maor, מאור, בעולם, world, public health

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>דפדפן רשת, הרצת מצגות</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מערכות בריאות בעולם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page