ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים
Peer Review for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
User Rating for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
Member Comments for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
Bookmark Collections for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
Course ePortfolios for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
Learning Exercises for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
Accessibility Info for material titled "ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים

    

ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים

Logo for ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים
אתר מלווה קורס מחשבים לתלמידי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, מערכות מידע. הקורס עוסק בתהליך פיתוח התוכנה בגישה מונחית עצמים. אתר הקורס כולל הקלטות של הרצאות, חומר ההרצאות בשקפים, תרגול בשקפים, סרטוני הדגמה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: November 10, 2009
Date Modified in MERLOT: November 10, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: פיתוח תוכנה, אוניברסיטת בן-גוריון, קול קורא ות"ת, תוכנה, מיטל, מאו"ר, vatat, computer science, מדעי המחשב, ות"ת, object oriented programming, computers, מחשבים, עיצוב, maor, מערכות מידע, software engineering, OOP, תכנות מונחה עצמים, מונחה עצמים, ניתוח, software development, תכנות מוכוון עצמים, computer engineering, kol kore, bgu, הנדסת תוכנה, ותת, הנדסה, meital, ניתוח ועיצוב תוכנה, information systems, software design, מיט"ל, מאור, software analysis

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>דפדפן רשת, ניגון מצגות , סרטי וידאו, וסרטונים</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for ניתוח ועיצוב תוכנה - מונחה עצמים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page