קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ
Peer Review for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
User Rating for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
Member Comments for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
Bookmark Collections for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
Course ePortfolios for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
Learning Exercises for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
Accessibility Info for material titled "קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ

    

קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ

Logo for קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ
קורס מקוון מלא בנושא תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ המשלב בין התחומים גאולוגיה, ביולוגיה, כימיה ועוד. ומיועד לתלמידי כל הפקולטות. הקורס מורכב מ-13 הרצאות מוקלטות בעזרת תוכנת קמטזיה Camtasia על רקע תמונות, הדמיות אומנים, אנימציה וקטעי וידיאו, שמשכן בין 30 שניות ל-3 דקות. לכל הרצאה מוקלטת מצורף סיכום ההרצאה בכתב, שניתן להדפיסו.הקורס מלווה בתרגילי חובה הבנויים מאוסף שאלות רב ברירתיות שהוגבלו למסגרת זמן של שבוע. אוסף השאלות והתרגילים שימש כמאגר שממנו נבחרו השאלות למבחן הסופי. להרצאות, הסיכומים... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: November 10, 2009
Date Modified in MERLOT: November 10, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תמורות, אוניברסיטת בן-גוריון, כימיה, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, ביולוגיה, earth science, כדור הארץ, geology, ות"ת, inter-disciplinary, הסטוריה, maor, biology, גאולוגיה, kol kore, history, רב תחומי, bgu, ותת, chemistry, meital, מאור, מיט"ל, earth

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, ניגון מצגות, סרטי וידאו, סרטונים
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page