רגרסיה ותכנון ניסויים
Peer Review for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
User Rating for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
Member Comments for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
Bookmark Collections for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
Course ePortfolios for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
Learning Exercises for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
Accessibility Info for material titled "רגרסיה ותכנון ניסויים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

רגרסיה ותכנון ניסויים

    

רגרסיה ותכנון ניסויים

Logo for רגרסיה ותכנון ניסויים
אתר מלווה קורס מתמטיקה לתלמידי הנדסת חשמל ותוכנה בנושא רגרסיה ותכנון ניסויים. האתר כולל הרצאות ותרגול מצולמים, מצגות, שאלות ופתרונות.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: November 10, 2009
Date Modified in MERLOT: November 10, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אוניברסיטת בן-גוריון, הנדסת חשמל ותוכנה, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, software testing, regression, מתמטיקה, engineering, mathematics, ות"ת, maor, software engineering, electrical engineering, תכנון ניסויים, maths, kol kore, math, bgu, ותת, הנדסה, רגרסיה, ניסויים, meital, מאור, מיט"ל, regression testing

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>דפדפן רשת, ניגון מצגות וסרטי וידאו</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for רגרסיה ותכנון ניסויים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page