ספר בראשית- פרשת אברהם
Peer Review for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
User Rating for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
Member Comments for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
Bookmark Collections for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
Course ePortfolios for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
Learning Exercises for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
Accessibility Info for material titled "ספר בראשית- פרשת אברהם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ספר בראשית- פרשת אברהם

    

ספר בראשית- פרשת אברהם

Logo for ספר בראשית- פרשת אברהם
שאלון מקוון של שאלות רב ברירה בנושא פרשת אברהם, הכולל משוב לתלמיד, ואגירת התשובות אצל עורך השאלון. המבחן נבנה בסביבת מגאזין רש"ת.מיועד לכיתות ז'.מפתח/י הפעילות: חיים אריה כהנא, מקיף ח', אשדוד בהנחיית איילה אבני.
Material Type: Assessment Tool
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 10, 2009
Date Modified in MERLOT: November 10, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, בראשית, מכון ויצמן, מיטל, מאו"ר, Weizmann, כתו"ם, Israel, כתום, מכון דוידסון, genesis, Davidson, meital, מיט"ל, maor, מאור, bible, פרשת אברהם

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for ספר בראשית- פרשת אברהם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page