השיטה הגראפית לפתרון משוואות
Peer Review for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
User Rating for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
Member Comments for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
Bookmark Collections for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
Course ePortfolios for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
Learning Exercises for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
Accessibility Info for material titled "השיטה הגראפית לפתרון משוואות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

השיטה הגראפית לפתרון משוואות

    

השיטה הגראפית לפתרון משוואות

Logo for השיטה הגראפית לפתרון משוואות
פעילות במתמטיקה העוסקת במציאת קבוצות אמת של מערכת משוואות בשני משתנים ממעלה ראשונה. קיימות שתי שיטות למציאת קבוצות אמת של מערכת כנ"ל השיטה הגראפית והשיטה האלגברית (השוואת מקדמים והצבה). פעילות זו מתמקדת בשיטה הגראפית והקשר בין הייצוג האלגברי והייצוג הגראפי.מיועד לכיתות ח'.מפתח/י הפעילות: רונית חובב חט"ב היובל, ראש העין בהנחיית נאוה מזרחי.
Material Type: Assignment
Technical Format: .doc
Date Added to MERLOT: November 12, 2009
Date Modified in MERLOT: November 12, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מיטל, מאו"ר, מערכת משוואות, שיטה אלגברית, שיטה גראפית, מתמטיקה, מערכת משוואות בשני משתנים ממעלה ראשונה, Israel, mathematics, linear equations, יצוג גראפי, maor, מעלה ראשונה, קבוצת אמת, מכון ויצמן, Weizmann, maths, two variable, כתו"ם, first degree, כתום, math, מכון דוידסון, Davidson, meital, equation set, מאור, מיט"ל, שני משתנים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, מעבד תמלילים
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for השיטה הגראפית לפתרון משוואות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page