אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל
Peer Review for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
User Rating for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Member Comments for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Bookmark Collections for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Course ePortfolios for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Learning Exercises for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Accessibility Info for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל

    

אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל

Logo for אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל
מאמר בנושא אי שוויון חברתי בין אזורים גאוגרפיים בישראל."ישראל 2001", הוא פרסום חדש בסדרת האינדיקטורים החברתיים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדו"ח מציג אינדיקטורים של תנאים חברתיים ושל מצב הרווחה בישראל במגוון של תחומי חיים (בריאות, חינוך, תעסוקה ושכר), בשנים 1990-1999. כלולים בו אינדיקטורים חברתיים המודדים מגמות לאורך זמן בכלל האוכלוסייה ובחלקים ממנה, וכן השוואות בינלאומיות. בדו"ח זה נוסף פרק העוסק במצב הרווחה ובתנאים החברתיים באזורים גיאוגרפיים שונים בישראל בשנים 1995 ו-1999.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2009
Date Modified in MERLOT: December 01, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ישראל 2001, מיטל, מאו"ר, economy, CET, כלכלה, Israel, סטטיסטיקה, economic, שוויון, אזורים, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטח, social, ישראל, meital, אי שוויון, מיט"ל, maor, מאור, economics, תנאים חברתיים, inequality, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl">דפדפן רשת.</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page