הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000
Peer Review for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
User Rating for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
Member Comments for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
Bookmark Collections for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
Course ePortfolios for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
Learning Exercises for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
Accessibility Info for material titled "הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000

    

הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000

Logo for הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000
דיאגרמה המציגה את קו העוני כפי שנקבע בשנת 2000 למשקי בית בעלי גדלים שונים. הדיאגרמה ממחישה את העובדה שקו העוני משתנה לפי גודלו של משק הבית (כלומר, מספר הנפשות המתגוררות בבית). בשנת 2000, למשל, אדם בודד שהשתכר פחות מ-1,727 ₪ לחודש נחשב עני, וכך גם זוג שהכנסתו הייתה פחות מ-2,763 ₪ לחודש ומשפחה שהכנסתה הייתה נמוכה מ-4,421 ₪ לחודש.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: December 01, 2009
Date Modified in MERLOT: December 01, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: poverty threshhold, מיטל, מאו"ר, economy, CET, כלכלה, poverty line, Israel, קו העוני, מדדי עוני, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, עוני, מטח, ישראל, meital, מיט"ל, maor, מאור, economics, שנת 2000, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page