תומס אלווה אדיסון
Peer Review for material titled "תומס אלווה אדיסון"
User Rating for material titled "תומס אלווה אדיסון"
Member Comments for material titled "תומס אלווה אדיסון"
Bookmark Collections for material titled "תומס אלווה אדיסון"
Course ePortfolios for material titled "תומס אלווה אדיסון"
Learning Exercises for material titled "תומס אלווה אדיסון"
Accessibility Info for material titled "תומס אלווה אדיסון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תומס אלווה אדיסון

    

תומס אלווה אדיסון

Logo for תומס אלווה אדיסון
קורות חייו של הממציא תומס אלווה אדיסון. חלק מהמצאותיו הידועות היו הפונוגרף, נורת הליבון, מקרן הראינוע ואפרכסת הטלפון אך היו עוד רבות רבות אחרות שלא זכו להצלחה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 02, 2009
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: physics, מיטל, מאו"ר, המצאות, Edison, אלקטרומגנטיות, פונוגרף, מקרן, ראינוע, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מגנטיות, Thomas, אדיסון, maor, פיסיקה, מט"ח, ממציא, המצאה, תומס, CET, inventor, electromagnetics, פיזיקה, מטח, נורת ליבון, meital, אפרכסת טלפון, מאור, מיט"ל, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl">דפדפן רשת.</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for תומס אלווה אדיסון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page