הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים
Peer Review for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
User Rating for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Member Comments for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Bookmark Collections for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Course ePortfolios for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Learning Exercises for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Accessibility Info for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים

    

הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים

Logo for הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים
סיכום - מילים חדשות נוצרות על-ידי יציקת שורשים חדשים לתבניות קיימות. השורשים החדשים הם תוצאה של שורש תנייני. איך נוצר שורש תנייני?
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: December 07, 2009
Date Modified in MERLOT: December 07, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מיטל, מאו"ר, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, אטימולוגיה, maor, מט"ח, עברית, שפות, etymology, CET, הגה, morphology, new words, מטח, התפתחות מילים, מורפולוגיה, meital, מאור, מיט"ל, language, שפה, בלשנות, Hebrew, linguistics, צורות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl">דפדפן רשת.</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page