על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים
Peer Review for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
User Rating for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
Member Comments for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
Bookmark Collections for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
Course ePortfolios for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
Learning Exercises for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
Accessibility Info for material titled "על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים

    

על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים

Logo for על
מאמר - למה אנו אומרים "סכוכית" במקום "זכוכית", "ספתא" במקום "סבתא", או "עשר שקל" הידוע לשמצה? מסתבר שטעויות לשון מצייתות לחוקים בלשניים, למרות שאינן עומדות בשפה התקנית.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 07, 2009
Date Modified in MERLOT: December 07, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: שגיאות, שפות, טעויות, מיטל, מאו"ר, CET, grammar, דקדוק איניברסלי, universal grammar, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטח, errors, meital, דקדוק, מיט"ל, maor, מאור, שפה, language, חוקים, בלשנות, linguistics, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for על "טעויות לשון" שמצייתות לחוקים לא מודעים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page