שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית
Peer Review for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
User Rating for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
Member Comments for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
Bookmark Collections for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
Course ePortfolios for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
Learning Exercises for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
Accessibility Info for material titled "שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית

    

שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית

Logo for שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית
מאמר על שכבת האוזון והאטמוספירה כמסננת, על היווצרות האוזון, על החור בשכבת האוזון, על מדידת ריכוזו, על שינויים טבעיים בריכוזיו, על הגנת הגוף מפני קרינה על-סגולה ועל תעלומת החור באוזון וסיכוי לעתיד.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 13, 2009
Date Modified in MERLOT: December 13, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אקלים, מיטל, מאו"ר, חור באוזון, layer, CET, atmosphere, מטאורולוגיה, מזג-אוויר, אוזון, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, ozone, מטח, meital, אטמוספירה, יט"ל, maor, מאור, meteorology, climate, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שכבת האוזון : שכבת המגן האטמוספרית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page