החיים והטעם ביד הלשון
Peer Review for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
User Rating for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
Member Comments for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
Bookmark Collections for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
Course ePortfolios for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
Learning Exercises for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
Accessibility Info for material titled "החיים והטעם ביד הלשון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

החיים והטעם ביד הלשון

    

החיים והטעם ביד הלשון

Logo for החיים והטעם ביד הלשון
מאמר בנושא חוש הטעם - מהי אותה "תחושת טעם" שאנו חווים בזמן האכילה? מדוע לעתים אנו חווים תחושה שונה באוכלנו אותו מאכל? כיצד אנו מתרגמים את מגע המזון בפינו לתחושת טעם שאנחנו "אוהבים", שונאים" או "אדישים" אליו? בשנים האחרונות זוהו מולקולות קולטן, מולקולה המתווכת בין הקולטן לתגובת התאים, ופוענחו מסלולים המובילים מידע לאזורי מוח המשרים בנו תחושת טעם.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 16, 2009
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: חושים, tongue, מיטל, מאו"ר, CET, חוש טעם, ביולוגיה, buds, taste, גוף האדם, taste buds, לשון, human, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטח, חוש, טעם, meital, maor, פקעיות, מיט"ל, מאור, senses, biology, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl">דפדפן רשת.</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for החיים והטעם ביד הלשון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page