האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?
Peer Review for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
User Rating for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
Member Comments for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
Bookmark Collections for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
Course ePortfolios for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
Learning Exercises for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
Accessibility Info for material titled "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?

    

האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?

Logo for האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?
הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?" : המרד הגדול של העם היהודי כנגד הכובשים הרומאים (66-73 לספירה) הסתיים בכישלון חרוץ של העם היהודי ששיאו הוא חורבן בית שני. ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו בן התקופה כתב כי ערב המרד היו בגליל 204 ישובים יהודיים. ד"ר חיים בן דוד בוחן את הטענה הזו ומציג את מפת ההתיישבות היהודית בגליל באותה תקופה.ההרצאה היא חלק מתוך יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא "המרד הגדול בגליל" : בשנת 66 לסה"נ פרץ מרד היהודים בשלטון הרומי. ארבע שנים אחריו נחרבו... More
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 19, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, ארץ ישראל, lecture, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, Israel, הרצאת וידאו, הסטוריה, גליל, חיפה, Rome, 204 ישובים, maor, video, המרד הגדול, Galilee, חברה, Jewish, university, המרד הגדול בגליל, Great Revolt, הרצאה, יוסף בן מתתיהו, history, רומי, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, haifa

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן וידאו

Language: Hebrew
Material Version: 06/03/2008
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page