ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים
Peer Review for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
User Rating for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
Member Comments for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
Bookmark Collections for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
Course ePortfolios for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
Learning Exercises for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
Accessibility Info for material titled "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים

    

ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים

Logo for ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים
הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים" : ישנם מומחים הטוענים שלמנהיגי המרד הגדול לא הייתה אסטרטגיה כוללת והם התכוונו למרוד ברומאים רק למראית עין. הארכיאולוג, ד"ר מרדכי אביעם, מרצה על טענתו ההפוכה והיא שלא רק שהייתה אסטרטגיה כוללת, אלא שמוביליה התכוונו להצליח במרידה ולחולל מהפיכה.ההרצאה היא חלק מתוך יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא "המרד הגדול בגליל" : בשנת 66 לסה"נ פרץ מרד היהודים בשלטון הרומי. ארבע שנים אחריו נחרבו ירושלים והמקדש. שלוש שנים אחר כך... More
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 19, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, הערוץ האקדמי, מלחמה, lecture, לחימה, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, Israel, הרצאת וידאו, הסטוריה, גליל, חיפה, אסטרטגיה כוללת, אסטרטגיה, Rome, maor, video, המרד הגדול, Galilee, המרד הגדול בגליל, university, Jewish, חברה, מהפיכה, Great Revolt, הרצאה, history, רומי, meital, וידאו, haifa, מיט"ל, מאור, כוללת, הנהגת המרד

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span>דפדפן רשת המנגן וידאו </span><br /></span><br/>
Language: Hebrew
Material Version: 06/03/2008
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page