מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל
Peer Review for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
User Rating for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
Member Comments for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
Bookmark Collections for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
Course ePortfolios for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
Learning Exercises for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
Accessibility Info for material titled "מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל

    

מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל

Logo for מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל
המשימה מפנה את התלמידים לניתוח תמונות המתארות סצנה של ציד. באמצעות המשימה ממוחשת לתלמידים סיטואציית הציד והם לומדים על מרכזיותה בתרבות של ימי הביניים. התלמידים מתנסים בעצמם בחיפוש תמונות במאגר http://www.artcyclopedia.com/ הנקודות לניתוח תמונה לקוחות מפעילות שפותחה בחטיבת גוונים.מפתח/י הפעילות: אתי עופר, חט"ברימון, רעננה בהנחיית זהבה אפלקהל יעד: כיתות ז'
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: April 18, 2010
Date Modified in MERLOT: June 06, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ימי הביניים, ציור, ספרות, מכון ויצמן, art, בלדה, מאו"ר, מיטל, literature, Weizmann, כתו"ם, לורד רנדל, תרבות הציד, כתום, מכון דוידסון, Middle Ages, Davidson, ballade, meital, hunting, מיט"ל, מאור, maor, אומנות, סיפרות, painting, ציד

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span><span>דפדפן רשת</span><br /></span><br/>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מאפייני הציד בבלדה - לורד רנדל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page